JAVNI POZIV

Datum:

Javni poziv za prikupljanje ponuda za vođenje marketinške kampanje i operativnih poslova prilikom organizovanja “11.SAJMA PRIVREDE-BIZNIS 2015 TEŠANJ”
Na osnovu odredbi Statuta Udruženja/Udruge privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj (u daljem tekstu: Udruženje),  čl. 23. do 26., i 9.sjednice Upravnog odbora održane 27.10.2014.godine, u skladu sa ovlaštenjima Predsjednik Udruženja o b j a v lj u j e:


                                                          JAVNI POZIV


za prikupljanje ponuda za vođenje marketinške kampanje i operativnih poslova prilikom organizovanja „11.SAJMA PRIVREDE – BIZNIS 2015 TEŠANJ“


Pravo učešća na Javni poziv imaju sva fizička i pravna lica sa registrovanom djelatnošću  na teritoriji BiH.

Potrebna dokumentacija:

1.  Popunjena prijava za prikupljanje ponuda (nalazi se u prilogu),

2.  Komercijalna ponuda (cijena, rok i uslovi plaćanja),

3.  Rješenje o registraciji (kopija),

4.  ID ili PDV uvjerenje (kopija),

5.  Akcioni plan realizacije poslova, pojedinačno za obje tačke javnog poziva.

OPCIJA 1

Opis poslova i usluga:

1)  Koordinacija marketinške kampanje tokom pripreme i organizacije sajma „Biznis 2015“ Tešanj, što uključuje sljedeći opis poslova i zadataka:

·  Usaglasiti aktivnosti sa Udruženjem,

·  Kontaktirati izvođače radova,

·  Izraditi akcioni plan obavljanja aktivnosti marketinške kampanje,

·  Koordinirati medije i izvođače radova tokom cijele kampanje,

·  Uraditi oficijelnu Web stranicu Sajma,

·  Izraditi prijedlog osnovnog design-a štampanih materijala,

·  Usaglasiti količine i vrste materijala za štampu,

·  Obezbijediti i iskoordinirati medijske nastupe,

·  Pratiti tok aktivnosti i o istim izvještavati medije,

·  Koordinirati plakatiranje sa izvršiteljem usluge.

2)  Organizacija operativnih poslova tokom priprema i održavanja Sajma, što uključuje sljedeći opis poslova i zadataka:

·  U saradnji sa tehničkim sekretarom Udruženja pratiti tok prijava izlagača te animirati nove izlagače,

·  Koordinirati izvođača radova koji montira štandove i sa istim usaglasiti raspored,

·  Obezbijediti Općinske saglasnosti,

·  Organizovati prisustvo hitne medicinske pomoći,

·  Oraganizovati prisustvo policijskog obezbjeđenja,

·  Koordinirati sa zaštitarskom agencijom,

·  Organizovati prisustvo vatrogasnog vozila,

·  Organizovati postavljanje putokaza i obilježavanje parking prostora,

·  Organizovati prostiranje tepiha,

·  Organizovati postavljanje i uređenje bine,

·  Obezbijediti voditelja konferanse,

·  Učestvovati u samoj realizaciji sajma,

·  Obavezno prisustvo na dane sajma na sajmištu.

OPCIJA 2

Opcija 2 podrazumijeva isti obim poslova kao Opcija 1, s tim da uključuje obezbjeđivanje promotivnog materijala i pokrivanje troškova marketinške kampanje.

Aplikant je obavezan, pored dokumentacije koja se traži, uraditi ponudu materijala i usluga za marketinšku kampanju, te operativne poslove, te navesti vrste i načine materijala koji će se koristiti u kampanji sa jasno naznačenim količinama.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je  01.12.2014. godine.

Nepotpune i neblagovrenene ponude neće biti razmatrane.

Po okončanju Javnog poziva, Komisija imenovana od strane Upravnog odbora Udruženja privrednika, izvršit će bodovanje i odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Obrazac prijave možete preuzeti na web stranici Udruženja: www.biznistesanj.ba ili direktno u kancelariji Udruženja.

***Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati preporučeno poštom na adresu:

Udruženje/Udruga privrednika „Biznis centar“  Jelah-Tešanj

ul. Nesuha Mešića bb, 74260 Tešanj

sa napomenom : 

„Prijava na JAVNI POZIVza prikupljanje ponuda za vođenje marketinške kampanje i operativnih poslova prilikom organizovanja „11.SAJMA PRIVREDE – BIZNIS 2015 TEŠANJ“

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: 032/655-760, ili www.biznistesanj.ba , ili direktno u kancelariji Udruženja.

Tešanj, 03.11.2014.godine

Broj: 232/14

PREDJEDNIK UDRUŽENJA/UDRUGE

                                                                                                     Senad Brka dipl.ing.