JU OŠ Rešad Kadić objavljuje javni konkurs za upis odraslih u programe osnovnog obrazovanja

Datum:

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Ze-do kantona broj: 5/14. i 13/18.), Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u JU OŠ „Rešad Kadić“Tešanj, broj: 10-38-5753-10-2-03/18. od 10.05.2018.godine   i Odluke Školskog odbora o raspisivanju  Javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2022/2023. godini broj: 970/22. od 31.08.2022. godine, JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje

JAVNI KONKURS

Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/2023. godinu

„NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

 1. OPĆI I POSEBNI UVJETI:
 • Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da se u program osnovnog obrazovanja odraslih može upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;
 • Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.

2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

                     RAZRED: BROJ POLAZNIKA:
Od   prvog (I )  do  petog (V)  RAZREDA 20 (dvadeset)
Od   šestog (VI) do  devetog (IX) RAZREDA 40 (četrdeset)

 

 1. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje:

 • za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – tri mjeseca;
 • za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci.

Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom.

 1. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda)
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda);
 1.   VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:

Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

 1.   POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 • Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca;
 • CIPS (original);
 • Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija)
 • Polaznici koji su  prethodno školovanje pohađali  i završili u inostranstvu  dužni su  dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva(original ili ovjerena kopija)
 • Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1, 2, 3 i 4.
 1. OSTALE NAPOMENE:

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 16.09.2022. godine.

Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.

Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).

Prijavni  obrazac  se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole.

Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj,  Krndija 2, 74260  Tešanj, sa naznakom: Prijava na  javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/2023. godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-146.

 

Autor: ZOS radio

Povezani postovi
Related

Crveni križ Tešanj: Obavijest za stanovnike koji nisu u mogućnosti nabaviti pempas pelene za odrsale

Crveni križ općine Tešanj obavještava stanovnike koji imaju potrebu...

Zavidovići: Obavještenje o pokrenutim postupcima javnih nabavki u procijenjenoj vrijednosti od 227.542,42 KM

Obavještavaju se stanovnici grada Zavidovići da su toku slijedeći...

Zavidovići: Obavijest o realizaciji Drugog kruga mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2022”

Obavještavaju se poslodavci da se mogu 26.09.2022. godine prijaviti...