JU OŠ „Rešad Kadić“Tešanj: Javni konkurs za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2021/2022. godini

/

Na
osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Ze-do kantona
broj: 5/14.), Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno
obrazovanje odraslih u JU OŠ „Rešad Kadić“Tešanj, broj: 10-38-5753-10-2-03/18.
od 10.05.2018.godine   i Odluke Školskog odbora o raspisivanju  Javnog konkursa za osnovno obrazovanje
odraslih u školskoj 2021/2022. godini broj: 973/21. od 20.08.2021. godine,
JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje

JAVNI KONKURS

Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-
osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2021/2022. godinu

„NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

1.     
OPĆI
I POSEBNI UVJETI:

a)     
Da
je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;

b)      Da se u program osnovnog obrazovanja odraslih može upisati
lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice
koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;

c)      Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za
savladavanje osnovnog obrazovnog programa.

2.  BROJ
SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE
OBRAZOVANJE

         
           RAZRED:

BROJ POLAZNIKA:

Od   prvog (I ) 
do  petog (V)  RAZREDA

20 (dvadeset)

Od   šestog (VI) do  devetog
(IX) RAZREDA

40 (četrdeset)

 

 3. 
NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za
sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje:

         
 za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti
(IV) i peti (V) razred – tri mjeseca;

         
za
šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci.

Programi obrazovanja
polaznika izvode se redovnom nastavom.

 

 4.   NAZIV
JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:

1.     
Uvjerenje
o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda);

2.     
Svjedodžba
o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda);

 

 

5. 
  VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:

Za polaznike koji
imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona
najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana
su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

 

6. 
  POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1.     
Prijava
za upis koja se preuzima kod sekretara škole;

2.     
Izvod
iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

3.     
Uvjerenje
o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca;

4.     
CIPS
(original);

5.     
Uvjerenje
o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija)

6.     
Polaznici
koji su  prethodno školovanje pohađali  i završili u inostranstvu
 dužni su  dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske
isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva(original ili ovjerena kopija)

7.     
Polaznici
koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju
navedenu pod tačkama 1, 2, 3 i 4.

 

 7.  OSTALE
NAPOMENE:

 

Javni konkurs za
popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave,
a  prijave se dostavljaju zaključno sa 16.09.2021. godine.


Prijavni obrazac mora
biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji
nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju
potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja
lične/osobne karte.


Također prijavni
obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje
pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici
koji nemaju završen niti jedan razred).


Prijavni  obrazac
 se može preuzeti  u kancelariji
sekretara škole.


Prijava na konkurs  sa potrebnom 
dokumentacijom  se može predati svakim
radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za
podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na
adresu JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj,  Krndija
2, 74260  Tešanj, sa
naznakom: Prijava na  javni
konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja
odraslih za školsku 2021/2022. godinu.

Za sve ostalo što nije
regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju
odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje
odraslih na području ZDK.

Sve potrebne
informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na
kontakt telefon:  032/465-146.


Redakcija/zosradio.ba

Povezani postovi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći nadarenim učenicima srednjeg obrazovanja

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći nadarenim...

Osnovna škola “Rešad Kadić”: Konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene...

JU Mješovita srednja škola Tešanj: Konkurs za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

JU Mješovita srednja škola Tešanj objavljuje KONKURS          za upis polaznika...