Osnovna škola “Rešad Kadić”: Konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih

/

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Ze-do kantona broj: 5/14. i 13/18.), Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u JU OŠ „Rešad Kadić“Tešanj, broj: 10-38-5753-10-2-03/18. od 10.05.2018.godine   i Odluke Školskog odbora o raspisivanju  Javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2023/2024. godini broj: 970/23. od 15.08.2023. godine, JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje

JAVNI KONKURS

Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2023/2024. godinu

„NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

1.OPĆI I POSEBNI UVJETI:

a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;

b) Da se u program osnovnog obrazovanja odraslih može upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;

c) Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.

2.BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

                     RAZRED: BROJ POLAZNIKA:
Od   prvog (I )  do  petog (V)  RAZREDA 20 (dvadeset)
Od   šestog (VI) do  devetog (IX) RAZREDA 40 (četrdeset)

 

 1. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje:

 • za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – tri mjeseca;
 • za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci.

Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom.

 1. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda);
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda);
 1. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:

Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca;
 • CIPS (original);
 • Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija)
 • Polaznici koji su  prethodno školovanje pohađali  i završili u inostranstvu  dužni su  dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva(original ili ovjerena kopija)
 • Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1, 2, 3 i 4.
 1. OSTALE NAPOMENE:

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 11.09.2023. godine.

Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.

Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).

Prijavni  obrazac  se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole.

Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj,  Krndija 2, 74260  Tešanj, sa naznakom: Prijava na  javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/2023. godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-146.

 

DIREKTOR ŠKOLE:

Adil Bešlagić

Povezani postovi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći nadarenim učenicima srednjeg obrazovanja

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći nadarenim...

JU Mješovita srednja škola Tešanj: Konkurs za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

JU Mješovita srednja škola Tešanj objavljuje KONKURS          za upis polaznika...

Konkurs za imenovanje članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća ,,Rad” d.d. Tešanj

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 115/22 od 12.12....