Obavjest o provođenju Javnog poziva za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Zavidovići

/

Dana, 16.09.2022. godine, Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova

raspisala je Javni poziv  za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja  grada Zavidovići.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica  lica  koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • Prijedlog projekta za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Zavidovići,
  • Kopija Rješenja o registraciji za traženu djelatnost,
  • Kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,
  • Podaci o pravnom licu ili udruženju kao podnositelju zahtjeva (naziv i sjedište pravnog lica ili udruženja),
  • Podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte),
  • Izjavu o planiranom broju djelatnika zaduženih za brigu o psima, njihova stručna sprema i poslovi koje će obavljati,
  • Kratak opis dosadašnjeg iskustva na poslovima uklanjanja, zbrinjavanja i udomljavanja  pasa lutalica,
  • Način osiguranja veterinarske zaštite pasa – Ugovor sa veterinarskom stanicom,
  • Dokaz o posjedovanju opreme za hvatanje pasa u skladu sa Zakonom,
  • Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana prijave na Javni poziv.

DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj tabli  grada Zavidovići.

Neće se uzeti u razmatranje prijave fizičkih, ipravnih lica i udruženja koja ne dostave svu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Sva zainteresirana pravna i fizička lica Prijave mogu  slati u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD  ZAVIDOVIĆI

Safvet-bega Bašagića,broj 9,72220 Zavidovići,  putem pisarnice Grada Zavidovići ili preporučenom pošiljkom sa naznakom

– „Prijava na Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Zavidovići“.

PREUZIMANJE

Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica na području Grada Zavidovići 

Povezani postovi

Poziv mladim volonterima za prijavu

Imaš između 15 i 30 godina? Voloner_ka si i...

Doboj Jug: Obavještenje o javnoj raspravi

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 10.sjednici održanoj dana 22.06.2023....

Promocija knjige Fuda Šišića u srijedu 05. jula u Tešnju

Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj Vas poziva na...

Najam proizvodnog ili skladišnog prostora u industrijskoj zoni Bukva općina Tešanj

Najam proizvodnog ili skladišnog prostora u industrijskoj zoni Bukva....