Obavjest o provođenju Javnog poziva za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Zavidovići

Datum:

Dana, 16.09.2022. godine, Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova

raspisala je Javni poziv  za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja  grada Zavidovići.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica  lica  koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

–          Prijedlog projekta za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada

Zavidovići,

–          Kopija Rješenja o registraciji za traženu djelatnost,

–          Kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,

–          Podaci o pravnom licu ili udruženju kao podnositelju zahtjeva (naziv i sjedište pravnog

lica ili udruženja),

–          Podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte),

–          Izjavu o planiranom broju djelatnika zaduženih za brigu o psima, njihova stručna

sprema i poslovi koje će obavljati,

–          Kratak opis dosadašnjeg iskustva na poslovima uklanjanja, zbrinjavanja i

udomljavanja  pasa lutalica,

–          Način osiguranja veterinarske zaštite pasa – Ugovor sa veterinarskom stanicom,

–          Dokaz o posjedovanju opreme za hvatanje pasa u skladu sa Zakonom,

–          Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana prijave na Javni poziv.

DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj tabli  grada Zavidovići.

Neće se uzeti u razmatranje prijave fizičkih, ipravnih lica i udruženja koja ne dostave svu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

 

Sva zainteresirana pravna i fizička lica Prijave mogu  slati u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD  ZAVIDOVIĆI

Safvet-bega Bašagića,broj 9,72220 Zavidovići,  putem pisarnice Grada Zavidovići ili preporučenom pošiljkom sa naznakom

– „Prijava na Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Zavidovići“.

PREUZIMANJE

Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica na području Grada Zavidovići 

Povezani postovi
Related

Crveni križ Tešanj: Obavijest za stanovnike koji nisu u mogućnosti nabaviti pempas pelene za odrsale

Crveni križ općine Tešanj obavještava stanovnike koji imaju potrebu...

Zavidovići: Obavještenje o pokrenutim postupcima javnih nabavki u procijenjenoj vrijednosti od 227.542,42 KM

Obavještavaju se stanovnici grada Zavidovići da su toku slijedeći...

Zavidovići: Obavijest o realizaciji Drugog kruga mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2022”

Obavještavaju se poslodavci da se mogu 26.09.2022. godine prijaviti...