Konkurs za imenovanje članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća ,,Rad” d.d. Tešanj

/

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 115/22 od 12.12. 2022.godine, člana 8. i 26. Zakona o javnim preduzećima u FBiH (,Službene novine Federacije BiH”, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (,Službene novine Federacije BiH”, broj: l5/21), člana 51. Statuta Javnog preduzeća «RAD» d.d. Te8anj, Nadzorni odbor preduzeća, raspisuje

K O N K U R S

za imenovanje članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća ,,Rad” d.d. Tešanj

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Odbora za reviziju JP ,RAD” d.d. Tešanj, od kojih najmanje 1 (jedan) član Odbora za reviziju mora biti iz redova ovlaštenih revizora.

Imenovanje se vrsi na period od 4 (četiri) godine.

OPIS POZICIJE:

 • Odbor za reviziju je tijelo sastavljeno od 3 člana.

Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost:

 • imenovati vanjskog revizora,
 • osigurati da interne kontorole u preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je previđeno ostalim aktima,
 • razmotriti godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te se obezbjeđuje da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarjaući način korigovana,
 • podnositi nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca,
 • obavljati ostale poslove određene Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH te podzakonskim aktima.
 • Nadzorni odbor preduzeća predlaže skupštini sastav odbora za reviziju, nakon izbora kandidata većinom glasova na osnovu javnog konkursa, s tim da odabere !ica koja su najkvalifikovanija za tu funkciju.
 • Izbor i razrješenje članova odbora za reviziju vrši skupština preduzeća. Odbor za reviziju odgovara direktno skupstini javnog preduzeća.
 • Sa imenovanim članovirna Odbora za reviziju, na osnovu odluke Skupštine preduzeća zaključuje se ugovor kojim se regulišu ovlaštenja, odgovornosti i visina naknade

USLOVI:

Opći uvjeti

 • da je državljanin BiH;
 • da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • da se na njega ne odnosi clan IX 1. Ustava BiH;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s funkcijom člana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude;
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužoosti u nadležoosti Odbora za reviziju;
 • da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
 • da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu čl.5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH;
 • da nije član nadzornog odbora iii uprave preduzeća, kao ni zaposlenik preduzeća niti da ima direktni iii indirektni interes u preduzeću osim naknade po osnovu te funkcije;
 • da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,

Posebni uslovi:

 • VSS (visoka stručna sprema) VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) iii drugog iii trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik iii drugog pravnog  iii ekonomskog  smjera;
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
 • certifikat ovlaštenog revizora ukoliko isti posjeduje.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzeće se u obzir i slijedeće:

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa društva
 • sposobnost za odgovorno obavljanje dužoosti Člana Odbora za reviziju,
 • posjedovanje certifikata za ovlaštenog revizora komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • rezultati rada ostvareni tokom dosadašnjeg rada.

UZ PRIJAVU NA KONKURS KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI (original iii ovjerene kopije):

 • kraću biografiju sa podacima o adresi i kontakt telefon;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • ovjerena izjava da – nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou  u BiH, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • ovjerena izjava da se na njega ne odnosi Član IX 1. Ustava BiH;
 • ovjerena izjava da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s funkcijom člana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude;
 • ovjerena izjava da da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odbora za reviziju;
 • ovjerena izjava da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
 • ovjerena izjava da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu cl.5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH;
 • ovjerena izjava da nije član nadzornog odbora iii uprave preduzeća, kao ni zaposlenik preduzeća niti da ima direktni iii indirektni interes u preduzeću osim naknade po osnovu te funkcije;
 • diploma o završenoj stručnoj spremi;
 • uvjerenje o radnom iskustvu u struci najmanje 5 godina;
 • certifikat ovlaštenog revizora ukoliko isti posjeduje.

Pored navedene dokumentacije, kandidat koji bude izabran je obavezan prije stupanja na dužnost dostaviti uvjerenja za redne brojeve 4. i 5. iz Općih uvjeta ovog javnog konkursa, ne starije od 3 tri mjeseca.

Kandidati čije prijave budu sadržavale gore navedene dokumente će biti pozvani na razgovor-intervju.

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u ,,Službenim novinama FBiH”, dnevnom listu ,,Oslobođenje”, web stranici preduzeća, web stranici Općine Tešanj, te na lokalnim radio stanicama.

Konačno imenovanje se vrsi na Skupštini društva.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično iii poštom najkasnije 15-og dana od dana zadnjeg objavljivanja na adresu: Javno preduzeće «RAD» d.d. Te8anj, Trg žrtava 3. avgusta bb, Tešanj, sa naznakom «Prijava na konkurs za člana Odbora za reviziju preduzeća».

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818


Povezani postovi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći nadarenim učenicima srednjeg obrazovanja

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći nadarenim...

Osnovna škola “Rešad Kadić”: Konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene...

JU Mješovita srednja škola Tešanj: Konkurs za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

JU Mješovita srednja škola Tešanj objavljuje KONKURS          za upis polaznika...