Dženana Čišija: “Ekonomska i fiskalna politika će se fokusirati na podsticanje privrednog rasta”

/

U svijetlu ekonomskih događanja u svijetu i njihovih refleksija na sve institucije, razgovarali smo sa Dženanom Čišijom, ministricom finansija ZDK od koje smo saznali kako ekonomske krize utiču na ekonomsku situaciju na prostoru ovog kantona.

ZOS Radio: Gospođo Čišija, na čelu ste Ministarstva finansija ZDK. Koliko je ovo po Vama izazovna godina s obzirom na sve ekonomske aspekte koji utiču na budžet.

Ministrica Čišija: Cijenim vaše pitanje i želim da istaknem da je 2023. godina za Zeničko-dobojski kanton izazovna s obzirom na sve ekonomske aspekte koji utiču na naš budžet. Postoji nekoliko ključnih faktora koji čine ovu godinu izazovnom:

Pandemija i njene posljedicu  su i dalje prisutni, a njeni efekti na ekonomiju su se osjećali i prošle godine. Iako su donesene određene mjere zaštite, ekonomska stabilnost i oporavak zahtijevaju pažljivu analizu i upravljanje, cijeneći i uključujući sve ekonomske posljedice koje je pandemija nesporno donijela, kako kompletnoj BiH, tako i Zeničko-dobojskom kantonu;

Rat u Ukrajini ima globalne implikacije, uključujući i uticaj na energetske cijene i globalnu trgovinu. Ovi faktori mogu uticati na naše prihode i rashode, posebno u vezi sa energentima i sirovinama. Planiranje budućih investicija, kao i stabilnost domaće ekonomije je i dalje u direktnoj vezi sa posljedicama rata u Ukrajini, te kao takvo zahtijeva visok stepen opreza i planskog raspoređivanja budžetskih sredstava;

Usporavanje ekonomskog rasta ili recesija mogu stvoriti pritisak na prihode i rashode budžeta. Vlada ZDK, cijeneći trenutne prilike, kontinuirano radi na promociji ekonomske aktivnosti i investicija kako bi podržala rast, i osigurala neometano funkcionisanje institucija, privrednih aktivnosti, uz neizostavnu podršku jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama Zeničko-dobojskog kantona. U situaciji recesije, važno je bilo da Vlada Zeničko-dobojskog kantona radi na adekvatnom planiranju budžeta, prioritetima i politikama koje će pomoći u ublažavanju negativnih efekata na građane i privredu. Takođe je bilo važno uspostaviti saradnju sa svim relevantnim sudionicima, uključujući privredu, sindikate i civilno društvo, kako bi se zajednički radilo na izlasku iz recesije i ekonomskoj stabilnosti, na što smo izrazito dobro odgovorili.

Kao ministrica finansija Zeničko-dobojskog kantona, moj tim i ja smo posvećeni analizi svih ovih faktora i razvoju politika koje će osigurati stabilan i održiv budžet, podržavajući istovremeno ekonomski rast i dobrobit naših građana. Ova godina zahtijeva dodatan napor i pažnju kako bismo prevazišli sve izazove pred nama i osigurali prosperitet Kantona. Planiranjem budžeta za ovu godinu, pokušali smo raditi na tome da isti što više u prvi plan stavlja održivost i stabilnost, te da izrazit fokus bude na obrazovanje, zdravstvu i insfrastrukturnim projektima. Nastojimo da socijalna komponenta budžeta Zeničko-dobojskog kantona bude povoljna i od koristi najranjivijim društvenima kategorijama, te da isti bude transparentan i odgovorno raspoređen.

ZOS Radio: Vlada ZDK svake godine izdvaja sredstva koja preusmjerava općinama/gradovima za kapitalne projekte. Koji su to kapitalni projekti za koje se ove godine Vlada ZDK opredijelila?

Ministrica Čišija: Kontinuirano se radi na promociji i ulaganju u ključne projekte širom Zeničko-dobojskog kantona, uzimajući u obzir potrebe lokalnih zajednica i opću dobrobit.

U skladu s tim, podržali smo niz važnih i značajnih projekata tijekom 2023. godine.

Sredstva za finansiranje ovih projekata osigurana su putem budžetskih alokacija i dijela sredstava posebno namijenjenih projektima. Nadalje, planiramo dodijeliti finansijsku podršku gradovima/općinama za projekte zbrinjavanja otpada i održavanja infrastrukture, koristeći prihode ostvarene kroz ekološke naknade i koncesije. Sredstva od posebnih vodnih naknada također će biti prenesena gradovima/općinama kako bi se podržale ključne kapitalne investicije.

Ove inicijative jasno pokazuju našu posvećenost unapređenju infrastrukture i promovisanju održivog razvoja u svim lokalnim zajednicama. Kroz investiranje u kapitalne projekte i pružanje finansijske podrške, postavljamo čvrste temelje za napredak i poboljšanje kvaliteta života naših građana.

Pored toga, Vlada Zeničko-dobojskog kantona kontinuirano pruža finansijsku podršku različitim ustanovama školskog i sportskog tipa širom našeg kantona, ulažući u poboljšavanje uslova za održavanje nastavnog procesa, sigurnosti učenika, utopljavanje školskih zgrada i izgradnju potpuno novih školskih objekata u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

ZOS Radio: Vlada ZDK usvojila je i Smjernice ekonomske i fiskalne politike ZDK-a za period 2024. – 2026. Godine. Šta ove Smjernice zapravo predstavljaju?

Ministrica Čišija: Jedan od koraka u procesu pripreme Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, a u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine , predstavlja dokument Smjernice ekonomske i fiskalne politike, koji sadrži preliminarnu projekciju prihoda za pripremu Budžeta fiskalne 2024. godine.

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Kantona donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period. Smjernice se temelje na dostupnim informacijama i imaju svrhu definisati smjer i ciljeve ekonomske i fiskalne politike u srednjoročnom periodu. Ključni dokument koji određuje strateško usmjerenje ekonomske politike Vlade je Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godine. Smjernice ekonomske i fiskalne politike predstavljaju fiskalni okvir za provođenje ekonomske politike. Na osnovu makroekonomskih pokazatelja i pretpostavki društvenog i privrednog razvoja, Smjernice procjenjuju budžetske prihode i postavljaju opći finansijski okvir za izradu Dokumenta okvirnog budžeta. Cilj je utvrditi gornje granice rashoda za trogodišnje period za svakog budžetskog korisnika, uzimajući u obzir strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike.

U srednjoročnom periodu, ekonomska i fiskalna politika će se fokusirati na podsticanje privrednog rasta s ciljem stvaranja novih radnih mjesta i privlačenja investicija. Također će se ulagati u razvoj infrastrukture radi poboljšanja prometnih veza, energetske učinkovitosti i digitalne povezanosti. Povećat će se ulaganje u obrazovanje i stručno osposobljavanje kako bi se osigurala kvalificirana radna snaga i potaknula inovacija. Diverzifikacija privrede bit će poticana kako bi se smanjila ovisnost o jednoj industriji, a transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim finansijama će se povećati radi pravedne raspodjele resursa i smanjenja korupcije.

Nastavit će se provoditi aktivnosti s ciljem efikasnog upravljanja javnim finansijama, s fokusom na optimalno korištenje finansijskih sredstava za postizanje održivog razvoja.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine  u 2022. Godini, planira se implementacija programskog budžetiranja radi poboljšanja planiranja i bolje povezanosti sektorskih strategija s dugoročnim finansijskim planiranjem, budžetom i kapitalnim ulaganjima. Modernizacija i razvoj budžetskih procesa, uključujući planiranje, izvršenje, računovodstveni sistem i finansijsko izvještavanje, imat će pozitivan uticaj na cjelokupni sistem upravljanja javnim finansijama. To će rezultirati povećanom transparentnošću i participativnosti putem digitalizacije budžetskih procesa.

Javna uprava će jačati svoje kapacitete i efikasnost kako bi pružala bolje usluge građanima i poslovnim subjektima. Poboljšanje institucionalnog okvira u skladu sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole osigurat će fiskalnu disciplinu i efikasno pružanje javnih usluga. Ključne mjere za dobro upravljanje javnim sektorom obuhvataju jasnu diobu politika i upravljanja, što uključuje zaštitu radnih mjesta, plaća, prava i odgovornost državnih službenika. Također je važno osigurati sveobuhvatan pristup javnim informacijama putem modernih digitalnih usluga.

Ovaj dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između Vlade Zeničko-dobojskog kantona, općina, gradova i izvanbudžetskih fondova, na pripremi Budžeta za 2024. godinu, kao i da osigura okvir planiranja rashoda.

ZOS Radio: Vlada ZDK je posvećena praćenju smjernica Evropske unije. Jedna od njih je i akcioni plan za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja EU. Možete li nam reći nešto više o akcionom planu?

Ministrica Čišija: Na osnovu 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, i u skladu sa zaključcima Kolegija za evropske integracije, kao najvišim političkim tijelom u Mehanizmu koordinacije, odmah po dobijanju Mišljenja Evropske komisije, pokrenuta je izrada Akcionog plana za realizaciju 14 prioriteta koji sadrži Mjere za realizaciju prioriteta, identificirane institucije nadležne za mjere i rokove za realizaciju mjera. Zeničko-dobojski kanton je proaktivno učestvovao u pripremi Nacrta Akcionog plana te se on trenutno nalazi u fazi usaglašavanja kroz Mehanizam koordinacije kako bi se razriješila sporna pitanja.

Kada su aktivnosti i nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona u pitanju, trenutno se intenzivno radi na slijedećem, a uvažavajući činjenicu da je Akcioni plan podijeljen na 4 poglavlja:

Demokratija / Funkcionisanje

U okviru ovog poglavlja, Zeničko-dobojski kanton je poduzeo aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se osigurali vidljivi rezultati kada je u pitanju funkcionisanje mehanizma koordinacije o pitanjima koja se odnose na EU na svim nivoima, uključujući i pripremu i usvajanje Nacionalnog Programa Integrisanja. Naime, nakon što je 2020. godine usvojena Metodologija za izradu Programa integrisanja, započet je proces izrade ovog dokumenta. Upravo je Nacionalni Program Integrisanja ključni dokument na kojem se užurbano radi jer on treba da definiše Akcioni plan usklađivanja propisa u BiH sa propisima EU i Akcioni plan za realizaciju preporuka EK, a to su mjere koje ne predstavljaju usklađivanje propisa (tzv. nezakonodavni dio).

Vladavina prava

U okviru ovog poglavlja Zeničko-dobojski kanton je poduzeo čitav niz aktivnosti radi jačanja prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Osnovna prava

U okviru ovog poglavlja Zeničko-dobojski kanton proaktivno radi na jačanju zaštite prava svih građana, posebno osiguravanjem provedbe zakona o nediskriminaciji i o rodnoj ravnopravnosti. Također, osiguranjem poticajnog okruženja za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja, te unapređenjem zaštite i inkluzije ranjivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, djece, pripadnika romske zajednice, raseljenih lica i izbjeglica itd.

Reforma javne uprave

Zeničko-dobojski kanton snažno podržava aktivnosti završetka neophodnih koraka u reformi javne uprave s ciljem unapređenja sveukupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kreiranju politika u cijeloj državi.

ZOS Radio: Šta očekujete do kraja godine kada govorimo o budžetu ZDK za 2023.godinu?

Ministrica Čišija: Do kraja fiskalne 2023. godine očekuje se izvršenje Budžeta i u prihodovnom i rashodovnom dijelu u planskim okvirima i racionalno ponašanje određenih budžetskih korisnika u pogledu stvaranja rashoda, prvenstveno iz oblasti obrazovanja, čiji budžetski korisnici su u prvoj polovini godine ostvarili određena prekoračenja od cca 6,5 miliona KM (plaće, doprinosi i naknade zaposlenih), a za koje je potrebno izvršiti pokriće do kraja godine.

ZOS Radio: Federalna vlada je prošle godine donijela odluku o isplati jednokratne novčane pomoći od 100 KM za nezaposlene osobe u Federaciji BiH. Prema informacijama iz medija 2500 osoba je ostalo bez ove pomoći na području ZDK. Da li Ministarstvo finansija ZDK može učiniti išta za ove ljude kako bi ostvarili svoje pravo?

Ministrica Čišija: Vezano za Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100,00 KM za nezaposlene osobe u Federaciji BiH, obzirom da se radi o odluci federalne vlade i o sredstvima koja se isplaćuju iz federalnog budžeta, Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, nažalost nema mogućnosti uticati na realizaciju donesenih odluka viših nivoa vlasti. Napore koje mi činimo jeste da redovno i među prvim prioritetima isplaćujemo sva socijalna davanja i usluge koje naša nadležna ministarstva pružaju socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva našeg kantona.

ZOS Radio: Kakva bi bila Vaša poruka građanima ZDK?

Ministrica Čišija:

Dragi građani Zeničko-dobojskog kantona,

Želim vam uputiti srdačnu poruku kao ministrica finansija kantona, svjesna izazova i odgovornosti koje nosi ova funkcija. Naš kanton se suočava s brojnim ekonomskim, socijalnim i fiskalnim izazovima, ali zajedničkim naporima možemo prevazići ove izazove i zajedno graditi bolju budućnost.
Upravljanje budžetom je kompleksno i zahtjevno, ali naša predanost je osigurati da svaki uloženi resurs bude iskorišten na način koji će najbolje služiti interesima našeg kantona i svih njegovih građana. To uključuje podršku ekonomskom razvoju, ulaganje u obrazovanje i zdravstvo, osiguranje socijalne pravde i održavanje fiskalne stabilnosti.
Svjesni smo izazova koje nam postavljaju recesija, globalni ekonomski događaji, i druge nepredviđene okolnosti poput pandemije. Međutim, budite sigurni da ćemo uložiti sve napore kako bismo zaštitili dobrobit i interese svih građana kantona.
Naša vrata su uvijek otvorena za dijalog i vaše sugestije. Vaše mišljenje i angažman su od suštinskog značaja kako bismo zajedno oblikovali politike koje će odgovarati potrebama našeg kantona.
Zajedno možemo graditi prosperitetniju i održivu budućnost za Zeničko-dobojski kanton. Hvala vam na povjerenju i podršci, i zajedno ćemo prevazići sve izazove koji su pred nama.

 

Povezani postovi

MUP ZDK: Od B.E. ponovo oduzeto vozilo, ima novčanih kazni gotovo 16 hiljada KM

U sklopu pojačanih aktivnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova...

Izbori za predsjednika Kantonalnog odbora SDA u ZDK: Nermin Mandra sa najviše šansi za predsjednika

Nakon što su provedeni izbori po mjesnim i općinskim...

Policajci u MUP-u ZDK nakon pauze od 11 godina obavili ljekarski pregled

Policijski službenici MUP-a Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) podvrgnuti su ljekarskim...