JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA JAVNI POZIV

Datum:

J A V N I  P O Z I V

poslodavcima za učešće u Programu sufinanciranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva – „100 +“ VSS pripravnika u 2014/2015. godini 

iz grant sredstava Vlade ZE-DO kantona

Za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba –
100 + VSS pripravnika Vlada ZE-DO kantona iz budžeta osigurava sredstva u
ukupnom iznosu 480.000 KM, a iz kojih će se u 2014/2015. godini putem JU Služba
za zapošljavanje ZDK, sufinansirati zapošljavanje:

 

·        
„100 +“ VSS
pripravnika u trajanju od 12 mjeseci u ukupnom iznosu subvencije od 4.800 KM,
odnosno 6 mjeseci u zdravstvu u ukupnom iznosu subvencije od 2.400 KM, iz kojih
će poslodavac isplaćivati pripravniku mjesečnu
čistu neto plaću
od najmanje 400,00 KM.

 

1.       
Ciljna
skupina
su sve mlade nezaposlene VSS osobe bez radnog iskustva u stečenog
stručnoj spremi i zanimanju, a koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Službe
za zapošljavanje ZDK prije objavljivanja javnog poziva, što se dokazuje
uvjerenjem o nezaposlenosti biroa rada. Prednost kod zapošljavanja u ovom programu
će se, pod istim uslovima, dati pripravnicima starosti do 35 godina kao i
pripravnicima članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca.

U ovaj
program neće moći biti uključene nezaposlene osobe koje su po Programu Službe u
ranijem periodu odradile ili je u toku odrađivanje volonterskog staža kao i
nezaposlene osobe koje su već koristile novčane poticaje za zapošljavanje ili
samozapošljavanje po bilo kojem poticajnom programu Službe ili FZZZ.

 

2.    
S ciljem što pravednije
raspodjele podsticajnih sredstava po općinama i sektorima privrede, Služba je
ista rasporedila po općinama ZDK i sektorima privrede uz primjenu dva ključa
raspodjele, a o utvrđenim kvotama pripravnika poslodavci se mogu informisati u
nadležnom Birou rada.

3.   Na ovaj program mogu aplicirati svi
poslodavci sa područja ZDK i šire koji ispunjavaju tražene uslove iz javnog
poziva, izuzev poslodavaca koji zapošljavanje vrše u skladu sa
Zakonom o državnoj službi, Zakonom o policijskim
službenicima i obrazovne ustanove koje zapošljavanje vrše po Zakonu o radu.

Izuzetno od prethodnog stava, programom se neće
obuhvatiti poslodavci koji su u ranijem periodu koristili poticajna finansijska
sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje ili Službe a nisu ispoštovali svoje
ranije ugovorne obaveze kao i poslodavci kod kojih su zatečeni radnici bez
zasnivanja radnog odnosa „rad na crno“.

 

4            
Uz prijavu
na javni poziv poslodavac prilaže:

 

       uredno popunjenu prijavu na javni poziv,

      
izjavu poslodavca da će sufinansiranu osobu –
pripravnika sa VSS zadržati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci, odnosno 6
mjeseci u zdravstvu,

      
izjavu poslodavca da neće otpuštati postojeće
zaposlenike radi zapošljavanja pripravnika, osim u Zakonom opravdanim
slučajevima,

      
uvjerenje nadležne Porezne uprave o trenutnom
broju zaposlenih,

      
fotokopija rješenja o upisu firme u sudski
registar ili u drugi registar u skladu sa Zakonom,

      
fotokopiju identifikacionog broja,

      
ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog
računa i

      
dokaz – uvjerenja o izmirenim obavezama za
zaposlene po osnovu poreza i doprinosa na plaće i iz plaća, ne starije od tri
mjeseca od dana apliciranja.

 

5.        U postupku bodovanja i rangiranja
prioritet će imati poslodavci koji do sada nisu koristili ovakva ili slična
podsticajna sredstva ili su pak do sada koristili neki od vidova podsticajnih
sredstava Službe, Federalnog zavoda za zapošljavanje ili drugih organa ali su
iste uredno i izvršili.

 

6.    Obaveze poslodavca:

 

          Nakon
odobravanja zahtjeva, uvjet za retroaktivnu refundaciju odobrenih sredstava je
potpisivanje tipskog ugovora sa Službom, najkasnije u roku od 30 dana od dana
obavještenja o odobravanju poticaja, nakon čega poslodavac, putem nadležnog Birou
rada prema svome sjedištu, dostavlja Službi:

·        
ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme zaključen
sa osobom čije se zapošljavanje sufinansira, u trajanju od najmanje 12 mjeseci,
odnosno 6 mjeseci u zdravstvu sa svim drugim pravima iz radnog odnosa /topli
obrok, godišnji odmor, troškove prijevoza na posao i dr.(– ugovor o radu ne može biti zaključen prije zaključenja ugovora sa
Službom)
,

·        
fotokopiju diplome pripravnika,

·        
kopiju obrasca JS 3100,

·        
uvjerenje nadležnog općinskog biroa za
zapošljavanje da je osoba, čije se zapošljavanje sufinansira, brisana sa
evidencije nezaposlenih,

·        
platnu listu, tj. obračun i uplata svih poreza i
doprinosa na plaću i iz plaće na osnovicu utvrđene neto plaće sufinansiranog
pripravnika, uz napomenu
da i porez
na dohodak od 10% obračunava i plaća poslodavac
. Poslodavac može ugovorom utvrditi i iz
svojih sredstava isplaćivati i veći iznos neto plaće od iznosa predviđenog (400
KM) programom.

·        
mjesečno, najkasnije do 20. u tekućem za prethodni
mjesec, dostavlja Službi (putem Biroa rada) Specifikaciju uz isplatu plaća
zaposlenika (obrazac 2001) za sve zaposlene
radnike (uključujući i sufinansiranog pripravnika) koja mora biti ovjerena od
strane nadležne Porezne uprave, te obaveznu dostavu platne liste samo za sufinansiranog pripravnika,
koju pripravnik obavezno potpisuje u podnožju, odnosno na predviđenom mjestu.

 

7.     Ovaj javni
poziv ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana njegove objave u listu
„Oslobođenje“, a u slučaju nedovoljnog odziva poslodavaca koji ispunjavaju i
prihvaćaju sve uslove ovog javnog poziva, njegovo trajanje će se produžiti do
popune utvrđene kvote pripravnika u konkretnoj općini ZE-DO kantona, odnosno do
utroška planiranih sredstava.

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

          Zainteresirani poslodavci svoje
prijave će podnositi prema sjedištu firme neposredno u nadležni Biro rada ili
preporučeno poštom, na obrascu kojeg mogu dobiti u općinskom Birou rada,
sjedištu Službe ili na Web stranici ZDK.

Sve detaljnije i bliže informacije poslodavci i
nezaposlena lica mogu dobiti u nadležnim Biroima rada ili u sjedištu Službe u
Zenici.

Povezani postovi
Related

Ascom: Sigurnost na internetu sve više u fokusu kompanija

Tešanjska firma Ascom podrška je modernom poslovanju već 17...

Potvrđena optužnica protiv M. R. iz Tešnja zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 26.09.2022.godine, podiglo je optužnicu...

U Tešnju na izbore je izašlo 48,53% birača

Prema informacijama Općinske izborne komisije, na području općine Tešanj...

Stambeno zbrinuto 12 povratničkih porodica na području Teslića

Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i...